Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
МИКРОЛАБ Функционални възможности Изображения (screenshoots) Лицензиране Поддръжка
АвтоОфис функционални възможности
Посредством вградените методики на изчисление АвтоОфис© дава възможност за автоматизирано и изключително гъвкаво прилагане на ценовата политика и бизнес моделът на дадена организация. АвтоОфис© се доставя с голяма справочна база като: Данни за марки и модели автомобили произведени след 1980 година (91 производителя - над 3042 модела); Нормативни времена за възтановяване, монтаж/демонтаж и бовджийски труд; Разходни норми за бои и материали; Данни за почти всички фамилии бои и материали и техните компоненти на различни производители; Търговски данни за доставчици на резервни части и материали; Данни за всички застрахователни компании и др. Автоматизиране на дейности по заявяване и доставяне на резервни части. Вградени средства за управление и контрол на процеса на заявяване и доставка на резервни части и парични средства свързани с това. Поддръжка на произволен брой складове за резервни части позволяващи организирането на типичните за авто-тенекеджийски сервизи хранилища за нови части и такива втора употреба. Мощни средства за формиране и водене на заработки. Вградени технологии за работа с фиксирани заработки (операция по операция) или общи заработки (работа на екипи) или и двете. Възможност за плащания по твърда ставка или процента от труда на ремонта и смесена система. Възможност за диференциация на заплащането на персонала в зависимост от вида дейност, сложността на автомобила, условията по поръчката, средното натоварване на служителя и др. Автоматизиране на процеса на влагане и следене на боите и бояджийските консумативи във всяка поръчка. Съхранение и възможност за многократно използване на бояджийски рецепти и тонировки. Поддържат се до четири цвята за автомобил. Средства за анализ и контрол на разходваните количества. Склад за бои и материали. Бази данни за относителни тегла на компонентите на водещите производители и автоматично преобразуване литри – грамове и обратно. Поддържане и водене на наличности както в централен склад за бои и материали така и по отделните смесителни установки (миксери) – до 5 броя. Средства за проследяване на текущото състояние и етапа от ремонтните дейности по всяка поръчка, доставките на части, онтошенията със застрахователя. Средства за анализ и контрол на натоварването на персонала и работните съоръжения. Вградени средства за водене, следене и управление на разплащания - възможности за частични, отложени, лизингови плащания. Възможност за дефиниране на до  десет каси за работа с клиенти и неограничен брой банкови сметки. Вградени средства за управление на счетоводни документи (фактури, кредитни известия и др.) Възможности за обслужване на много фирми с различен режим на регистрация по ДДС (например за труда се фактурира от една фирма, за вложените части от друга и т.н.) Вградени средства за изготвяне на справки и отчети. Генератор на справки даващ възможност за използване на всяка съхранена оперативна или справочна информация организирана по разнообразни критерии и сечения. Специализирани, графично-текстови анализи на всички основни дейности на сервиза. Печат на различни формулярии и документи: Калкулации, Протоколи, Заработки, Искания за резервни части, Справки, Фактури и други. Средства за контрол на достъпа на потребителите до различните дейности и данни. Стандартни нива на достъп и/или персонални детайлно прецизирани права за достъп и модифициране на разнообразни данни. Средства за анализ и контрол на работата на административния персонал. Мощни средства за търсене на поръчки, клиенти, автомобили и др. в зависимост от марка, модел, собственик/клиент, причина за приемане в сервиза, дата на завеждане/приемане, текущо състояние на ремонта, счетоводна информация  и много други. Бърза идентификация на автомобил - ако вече е приеман в сервиза; чрез вграден VIN декодер; ако е на специален режим на отчет (например продадени автомобили при представителство, таксита и др.). Интуитивни и високоефективни инструменти за бърза оценка и прецизно изчисляване на стойността и рентабилността от дадена авто-репаратурна дейност (ремонт). Вградени са световни и български технологии и практики използвани за подобен род дейности. Осигурено е пълно покритие на Наредба 24/2006 год. и 2007 год. Високотехнологични софтуерни решения. Клиент-сървър технология позволяваща работа с 1 - 200 и повече работни места. Възможности за използване на многопроцесорни и клъстерирани сървърни платформи при много големи обекти. Възможност за изнесени работни места. Възможност за организация и поддръжка на множество сервизни организации. Функционални възможности Съхранение и управление на подробна информация за всеки извършен ремонт по даден автомобил, включително (но не само) доставни и продажни цени, доставчици на резервни части, фактури с които са купувани тези части, парични аванси и т.н. нормовремена за работа (монтаж, възстановяване, боя); кога и кой от служителите е извършил операцията, снимков материал и много други.