Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
МИКРОЛАБ Функционални възможности Изображения (screenshoots) Лицензиране Поддръжка
АвтоОфис Поддръжка
Поддръжка Обикновено след първата година, в  която има осигурена безплатна  поддръжка, клиентите нямат нужда от  допълнителна такава в рамките на  няколко години.   При необходимост, МИКРОЛАБ  предлага възможности за еднократно  посещение на място, консултации по  телефона или поддръжка базирана на  абонаментен, месечен договор.   Техническата и системната поддръжка  осигуряват покриват дейности свързани  с правилното функциониране на  техническите средства софтуер и  хардуер) от които зависи работата на  АвтоОфис, както и широкоспектърна  поддръжка свързана с ефективното  използване на програмния продукт,  организиране на дейността на сервиза,  работа с контрагентите и др.   В зависимост от големината на вашата  автосервизната организация, броя на  служителите ангажирани с  административната дейност, наличието  на ИТ специалисти и др. можете да се  възползвате от няколото налични  начина за получаване на поддръжка за  АвтоОфис 
ПОДДРЪЖКА Безплатна поддръжка в рамките на първата година след закупуването Клиентите придобили правото на лиценз за ползване получават безплатна  поддръжка в рамките на една година считана от датата на лицензиране на  продукта, която включва:  Отсраняване на технически проблеми свързани с правилното инсталиране и функциониране на продукта   Широкоспектърни консултации свързани с ефективното използване на програмния продукт, организиране на дейността на сервиза, работа с контрагентите и др. Получаване на всички нови версии и доработки на продукта. Изготвяне на разумно количество справки в средата на АвтоОфис. Месечен абонамент Подходящ е за средни по големина или големи автосервизни организиации в които  няма ИТ персонал и администратор на програмния продукт или се използват  интензивно всички функции на продукта и създават голям брой потребителски  справки. Този начин на поддръжка покрива дейностите описани в позиция 1.  Микролаб предлага договор за поддръжка валиден в продължение на една година,  при който се заплащат месечни такси както следва:  при лицензирани до 4 раб. места включително:  150 лв./месец  при лицензирани от 4 до 8 раб. места  290 лв./месец  при лицензиране над 10 раб.места  по договаряне  Обновяване към по-нова версия без конвертиране на данни Еднократно обновяване до по-нова версия ако е възможно да не се конвертират   наличните данни (ако версията е близка).   при лицензирани до 4 раб. места включително:  400 лв. при лицензирани от 4 до 8 раб. места  600 лв. при лицензиране над 10 раб.места  по договаряне  Обновяване към по-нова версия с конвертиране на данни Еднократно обновяване до по-нова версия и конвертиране на наличните данни.   при лицензирани до 4 раб. места включително:  600 лв. при лицензирани от 4 до 8 раб. места  800 лв. при лицензиране над 10 раб.места  по договаряне   Решаване на технически или функционален проблем на място при клиента Ако проблемът е разрешим с еднократно посещение на място  150 лв.   Ако се налагат неколкократни посещения на място   100 лв.  / пос.  Преинсталиране на сървърна/клиентска част Преинсталиране на сървърна част на продукта 400 лв. Преинсталиране на до 4 бр. клиентски места 150 лв. Преинсталиране на над 4 бр. клиентски места по договаряне Изготвяне на потербителски справки При необходимост от изготвяне и използване на сложни отчети и справки с инструментариума предлаган от АвтоОфис и затруднения/натовареност  на административния персонал Микролаб може да изготви необходимите справки след проучване на покриваания бизнес-процес. Обучение на персонала  Микролаб периодично организира дву-дневни курсове за обучение на нови служители или специализирани курсове за работа с АвтоОфис. Закупуване на допълнително ръководство на поребителя. 50 лв.
8 9 Поддръжка 1 2 3 4 5 6 7